Algemeen

Hartelt Fund Management B.V., gevestigd aan het Wim Duisenbergplantsoen 31 te 6221 SE Maastricht, KvK-nummer 57473536, verder te noemen “Hartelt FM”, verwerkt dagelijks informatie over personen. Hartelt FM respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Hartelt FM verwerkt.

Doel

Hartelt FM verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Hartelt FM verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • advisering, bemiddeling en verwijzing met betrekking tot fondsbeheer;
  • innen van declaraties;
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Hartelt FM verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt. Deze persoonsgegevens verwerkt Hartelt FM omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Hartelt maakt géén gebruik van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering.

Grondslag

Hartelt FM verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang
  • delen van persoonsgegevens met derden

Hartelt FM deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Daarnaast kan Hartelt FM persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij of een met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. In beide gevallen geldt dat Hartelt géén persoonsgegevens zal delen met internationale organisaties danwel organisaties welke buiten de EU zijn gevestigd.

Door Hartelt FM ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging
Hartelt FM hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn

Hartelt FM bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Uw privacyrechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan info@hartelt-fm.com.

Cookies

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Hartelt FM te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Hartelt FM op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Voor de cookies die op deze website worden gebruikt, is geen toestemming nodig omdat het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.U kunt het gebruik van deze cookies echter wel op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Wijzigingen

Hartelt FM heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website www.hartelt-fm.com gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat deze website.

Contact

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van Privacy. Heeft u naar aanleiding van deze privacy statement nog vragen of opmerkingen , neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.