OVER HARTELT

Hartelt Fund Management is een boutique fondsbeheerder, gespecialiseerd in zorgvastgoed. Ons vlaggenschip Apollo Zorgvastgoedfonds is opgericht om in te spelen op de groeiende en veranderende vraag naar huisvesting voor zorginstellingen en senioren.

Wij bieden institutionele beleggers stabiele cashflows en een laag-gecorreleerde, inflatie-gebonden inkomensrendement in combinatie met een significante maatschappelijke impact door te investeren in hoogwaardige, duurzame en betaalbare huisvesting en zorgvoorzieningen ten behoeve van ouderen en zorgaanbieders.

Ons team bestaat uit zeer ervaren professionals met een sterk trackrecord in het beheren van vastgoedbeleggingsfondsen, zorgvastgoed en risicomanagement. Als boutique zijn we erg gefocust en hebben we een sterke ‘alignment of interest’ met onze klanten.

Ons bedrijf is opgericht in 2013. Hartelt Fund Management is gevestigd in Maastricht en staat als AIFM onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) .

We streven ernaar om in 2030 de grootste institutionele belegger in Nederlands zorgvastgoed te zijn, met minimaal € 1 miljard geïnvesteerd in hoogwaardige, duurzame en betaalbare zorgvoorzieningen en seniorenwoningen.

SENIOR MANAGEMENT TEAM

Hartelt heeft een team van toegewijde professionals met gemiddeld meer dan 20 jaar ervaring. Ons team is multidisciplinair met een bewezen staat van dienst in het beheer van institutionele vastgoedbeleggingsfondsen, zorgvastgoed en risicobeheer.

Joep Munten

Joep Munten

Managing Director
Victor Gulickx

Victor Gulickx

Director Funds
Michel van Oostvoorn

Michel van Oostvoorn

Director Investments
Rob Coenen

Rob Coenen

Manager Control & Reporting
Wendy Wasbauer

Wendy Wasbauer

Office Manager

ONZE MISSIE

Het Apollo Zorgvastgoedfonds is opgericht om in te spelen op de groeiende en veranderende vraag naar zorgvastgoed. Het fonds belegt in hoogwaardige, duurzame en betaalbare huisvesting voor senioren en zorgvoorzieningen die het welzijn van bewoners en zorgaanbieders ten goede komen. Institutionele beleggers in het fonds profiteren van stabiele cashflows en een laag-gecorreleerde, inflatie-geïndexeerd inkomensrendement in combinatie met een significante sociale impact.

ONS DOEL

We streven ernaar om in 2030 de grootste institutionele belegger in Nederlands zorgvastgoed te zijn, met minimaal € 1 miljard geïnvesteerd in hoogwaardige, duurzame en betaalbare zorgvoorzieningen en huisvesting voor senioren.

KERNWAARDEN

AUTHENTIEK

We zijn altijd oprecht en trouw aan onszelf

VERANTWOORDELIJK

We koesteren het vertrouwen dat onze partners ons hebben toevertrouwd

TRANSPARANT

We nemen verantwoordelijkheid voor onze daden en woorden

TOEGEWIJD

We zijn toegewijd aan ons doel en onze langetermijnstrategie

BESTUUR

De aandelen in Hartelt worden gehouden door het senior-managementteam en door LIOF als strategische minderheidsaandeelhouder. LIOF is een investeringsmaatschappij van het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Limburg en voorziet in groeikapitaal voor innovatieve bedrijven.

BELONINGSBELEID

  1. Het beloningsbeleid van Hartelt is in overeenstemming met en draagt bij aan een degelijke en doeltreffende risicobeheersing en moedigt niet aan tot het nemen van onnodige of onaanvaardbare risico’s voor Hartelt of haar cliënten.
  1. Het doel van het beloningsbeleid is om te voorkomen dat beloning kan resulteren in een onjuiste behandeling van participanten, het nemen van buitensporige risico’s op het gebied van duurzaamheid dan wel ander risicovol gedrag welke een negatief effect kan hebben op de fondsen, op Hartelt alsmede op de financiële sector in zijn geheel. Hierbij is Hartelt van mening dat het beloningsstelsel op zodanige wijze daarmee dient te correleren dat de betrokken medewerkers zich richten op de lange termijn belangen van de participanten, het vermijden van buitensporige risico’s op het gebied van duurzaamheid en de beheersing van risico’s voor de fondsen en Hartelt.
  1. Wanneer de beloning prestatie gerelateerd is, is het totale bedrag van de beloning gebaseerd op een combinatie van de beoordeling van de prestaties van de betrokken medewerker, het betrokken bedrijfsonderdeel en de resultaten van de financiële onderneming als geheel. Bij de beoordeling van de persoonlijke prestaties worden zowel financiële als niet-financiële criteria gehanteerd. Duurzaamheidsaspecten zijn hiervan geen onderdeel.
  1. De totale loonsom van de Hartelt staat aangegeven in de jaarverslagen van de fondsen en van Hartelt.
  1. Het beleid kan zonder voorafgaande waarschuwing worden geactualiseerd en zal hier worden gepubliceerd.

DUURZAAMHEID

Verantwoord beleggen

Hartelt is sinds 2017 ondertekenaar van de PRI (Principles for Responsible Investment). PRI wordt ondersteund door de Verenigde Naties en is ’s werelds grootste voorstander van verantwoord beleggen. Hartelt is sinds 2016 ook lid van GRESB. GRESB is de Global Real Estate Sustainability Benchmark, een door beleggers gestuurde organisatie die zich inzet voor het beoordelen van de ESG-prestaties van vastgoed wereldwijd.

Impact investeringen met zorg

De missie van het Apollo Zorgvastgoedfonds is het aangaan en beheren van langdurige samenwerkingsverbanden met institutionele beleggers en zorgaanbieders om te voldoen aan de groeiende en veranderende vraag naar betaalbare, duurzame zorgwoningen en -voorzieningen. Hiermee levert het Fonds kwalitatief hoogstaand zorgvastgoed in Nederland en voorziet het in de behoefte aan zorghuisvesting en -voorzieningen om het leven van mensen die zorg nodig hebben te verbeteren. Investeringen in zorgvastgoed leveren een stabiel (direct) inkomen op dat langdurig aan inflatie is gekoppeld en tegelijkertijd bijdraagt aan een basisbehoefte voor mensen. Zowel zorgconsumenten als zorgaanbieders hebben baat bij duurzame huisvesting en voorzieningen.

Bevorderen van duurzame kenmerken

De beleggingsstrategie van het Fonds is er specifiek op gericht om te beleggen in betaalbare en duurzame zorgaccommodaties en -faciliteiten van hoge kwaliteit om het leven van mensen die zorg nodig hebben te verbeteren. De Beheerder is van mening dat aangezien het Fonds duurzame kenmerken bevordert, het binnen het toepassingsgebied valt van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 inzake de informatieverstrekking op het gebied van duurzaamheid in de sector financiële diensten (“SFDR”). Het bevordert milieukenmerken door de energieprestaties van elk belegd vastgoedobject van het Fonds te beoordelen en indien nodig zal het Fonds inzicht krijgen in de mogelijkheden tot verbetering van die energieprestaties. Verder bevordert het Fonds de milieukenmerken door rekening te houden met principiële nadelige effecten.

Naast de milieukenmerken bevordert het Fonds de sociale kenmerken door te investeren in betaalbare, duurzame zorgwoningen en voorzieningen. Het Fonds belegt zoveel mogelijk in zorgvastgoed dat is gecategoriseerd in het betaalbare en/of middensegment van de huursector. Het Fonds zal de bevordering van duurzaam beleggen naar verwachting bereiken door:

1. uitsluitend te beleggen in vastgoedobjecten die:
a. voldoen aan een minimale GPR-score van 7,0 (in geval van bestaand vastgoed) of 7,5 (in geval van nieuw gebouwd vastgoed) op een schaal van 1-10 op de volgende gebieden:
i. Energie
We beoordelen de energieprestatie van elk object en krijgen inzicht in de mogelijkheden voor verbetering.
ii. Milieu
Grondstoffen worden schaarser en duurder. De gebouwde omgeving verbruikt meer dan 30% van de grondstoffen en veroorzaakt schadelijke emissies. Renovatie of sloop van bestaande gebouwen beperkt de schadelijke uitstoot en de uitputting van grondstoffen.

iii. Gezondheid
Mensen brengen een groot deel van de dag door in een huis, kantoor of school. Maar het binnenmilieu is vaak ongezond. Het doel van dit thema is het realiseren van gezonde gebouwen. Denk aan het beperken van geluidshinder, voldoende frisse lucht, comfortabele ventilatie en voldoende daglicht.
iv. Kwaliteit van gebruik
De samenleving vergrijst. Maar we willen ook langer thuis blijven wonen. Zorg en wonen moeten daarom gecombineerd worden. Jongeren, gezinnen of gehandicapten hebben verschillende behoeften. En iedereen wil een veilige woonomgeving.
v. Toekomstwaarde
Er zijn buurten waar mensen niet willen wonen en buurten die populair zijn. Als de omgeving mensen dierbaar is, stijgt de waarde van het onroerend goed. Met een goede score op dit thema kan een pand zonder hoge kosten of veel materiaalverspilling worden aangepast aan veranderende gebruikerseisen of wet- en regelgeving. Dit betekent rekening houden met de verandering van functie en belevingswaarde van de omgeving bij bouw of renovatie.

De GPR-score van elk object wordt door externe partijen beoordeeld om een onafhankelijk oordeel te waarborgen.

b. worden gecategoriseerd in het betaalbare en/of middensegment van de huursector.

2. rekening houdend met de volgende PAI’s: Energie-efficiëntie, uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik, water en afval.

Toelichtingen bij de taxonomie

Er zijn beleggingen in het Fonds die betrekking hebben of zouden kunnen hebben op economische activiteiten die bijdragen tot de beperking van of de aanpassing aan het klimaat. Die beleggingen kunnen in aanmerking komen om te worden getoetst aan de screeningcriteria van de Taxonomieverordening. Dit kan momenteel echter niet worden aangetoond, bij gebrek aan betrouwbare gegevens. Daarom is het voor het Fonds onmogelijk om de omvang (of percentages) te bepalen van de beleggingen die voldoen aan de Taxonomieverordening en kwalificeren als milieuduurzame beleggingen. Wij zullen het bestaan van deze informatie actief volgen en zodra voldoende en betrouwbare gegevens beschikbaar komen, zullen wij dit document bijwerken. Het principe “geen significante schade berokkenen” is alleen van toepassing op de beleggingen die ten grondslag liggen aan het financiële product en die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Momenteel kan het Fonds, zoals hierboven uiteengezet, niet beoordelen of de beleggingen van het Fonds rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Hartelt heeft niet alleen duurzaam beleggen als doel, als bedrijf wil Hartelt ook haar emissievoetafdruk op onze planeet verkleinen. Om impact te creëren, hebben we ons aangesloten bij Regreener, een platform voor individuele personen en bedrijven, wiens missie het is om de klimaatverandering boom voor boom te bestrijden. Via abonnementen kunnen we helpen over de hele wereld bomen te planten, ontbossing tegen te gaan en de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar groene energie.

HARTELTS IMPACT TOT NU TOE

1265

bomen
geplant

39,45

hectaren
regenwoud bescherming

111,1

gecompenseerde
CO2

BELANGRIJKSTE ONGUSTIGE EFFECTEN

Naast duurzaamheidsrisico’s houdt Hartelt ook rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van haar investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Hartelt heeft daarom een Principal Adverse Impacts (PAI)-verklaring.

CARRIÈRE

We waarderen ondernemerschap, creativiteit en kritisch denken. Geïnteresseerd om lid te worden van ons team van toegewijde professionals in een snelgroeiend bedrijf? Stuur ons dan een e-mail en je cv.

COMMITMENT AAN INCLUSIVITEIT

Hartelt zet zich in voor een inclusieve werkplek die diversiteit en gelijke kansen omarmt en bevordert. We waarderen, respecteren en benutten de unieke bijdragen van mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven om het begrip van de behoeften van onze klanten te vergroten en innovatieve oplossingen en producten te bieden aan een even diverse gemeenschap.

We zijn tegen alle vormen van discriminatie, of het nu gaat om leeftijd, handicap (fysiek of geestelijk), geslacht, seksuele geaardheid, ras, religie of overtuiging, geslachtsverandering, huwelijk of geregistreerd partnerschap, zwangerschap en moederschap of enig ander kenmerk.

Selectie voor werk, promotie, opleiding of enig ander voordeel zal plaatsvinden op basis van bekwaamheid en bekwaamheid. Alle medewerkers zullen worden geholpen en aangemoedigd om hun volledige potentieel te ontwikkelen en de talenten en middelen van het personeel zullen volledig worden benut om de efficiëntie van de organisatie te maximaliseren.