IMPACT INVESTERINGEN MET ZORG

De missie van het Apollo Zorgvastgoedfonds is het aangaan en beheren van langdurige samenwerkingsverbanden met institutionele beleggers en zorgaanbieders om te voldoen aan de groeiende en veranderende vraag naar betaalbare, duurzame zorgwoningen en -voorzieningen. Hiermee levert het Fonds kwalitatief hoogstaand zorgvastgoed in Nederland en voorziet het in de behoefte aan zorghuisvesting en -voorzieningen om het leven van mensen die zorg nodig hebben te verbeteren.

Investeringen in zorgvastgoed leveren een stabiel (direct) inkomen op dat langdurig aan inflatie is gekoppeld en tegelijkertijd bijdraagt aan een basisbehoefte voor mensen. Zowel zorgconsumenten als zorgaanbieders hebben baat bij duurzame huisvesting en voorzieningen.

DUURZAAMHEID

Verantwoord beleggen

Hartelt is sinds 2017 ondertekenaar van de PRI (Principles for Responsible Investment). PRI wordt ondersteund door de Verenigde Naties en is ’s werelds grootste voorstander van verantwoord beleggen. Hartelt is sinds 2016 ook lid van GRESB. GRESB is de Global Real Estate Sustainability Benchmark, een door beleggers gestuurde organisatie die zich inzet voor het beoordelen van de ESG-prestaties van vastgoed wereldwijd.

GRESB score 2023

NETTO NUL-DOELSTELLINGEN

Hartelt zet zich in voor het terugdringen van CO2-uitstoot zoals deze zijn vastgesteld in de Netto nul-doelstellingen.

Onze Netto-nul-verplichting richt zich op de vermindering van CO2-uitstoot die optreedt tijdens de gebruiksfase (‘in use’) van onze bedrijfsmiddelen en heeft als doel het energieverbruik en de CO2-uitstoot gerelateerd aan het energieverbruik van onze bedrijfsmiddelen te minimaliseren. De KPI’s en acties van Hartelt met betrekking tot de netto nul-doelstellingen zijn:

ACTIES (Portfolio)

 • Een monitoringsysteem opzetten om alle energie- en CO2-gegevens van bedrijfsmiddelen te meten
 • Energieverbruik en CO2-uitstoot van bedrijfsmiddelen verminderen
 • Ter plaatse hernieuwbare energiebronnen installeren

ACTIES (Operations)

 • Hartelt’s operationele activiteiten gebruiken tegen 2030 energie uit hernieuwbare bronnen, hetzij on-site of off-site opgewekt
 • Overschakelen naar een volledig elektrisch wagenpark tegen 2030, van toepassing op bedrijfsvoertuigen
 • Broeikasgascompensatiemaatregelen opnemen tijdens overgangsperioden om emissies te compenseren

HARTELT’S IMPACT TOT NU TOE

Hartelt heeft niet alleen verantwoord beleggen als doel, als bedrijf wil Hartelt ook haar footprint op onze planeet verkleinen. Om impact te creëren, hebben we ons aangesloten bij Regreener, een platform voor individuele personen en bedrijven, wiens missie het is om de klimaatverandering boom voor boom te bestrijden. Via abonnementen kunnen we helpen over de hele wereld bomen te planten, ontbossing tegen te gaan en de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar groene energie.

2628

bomen
geplant

309,83

gecompenseerde
CO2

186,49

hectaren
regenwoud bescherming

DUURZAAMHEIDSRISICO’S

Hartelt integreert duurzaamheidsrisico’s in haar beleggingsbeleid. Een duurzaamheidsrisico wordt door de Europese wetgever gedefinieerd als een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (milieu), sociaal (mens of maatschappij) of corporate governance (ondernemingsbestuur) gebied welke, in geval deze zich voordoet, een wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Een voorbeeld van een duurzaamheidsrisico is bijvoorbeeld een overstroming (een gebeurtenis op milieugebied) die het gevolg is van klimaatverandering, waardoor het vastgoed onder water komt te staan en vastgoed tijdelijk onbewoonbaar wordt verklaard. Hierdoor worden er tijdelijk geen huurinkomsten gegenereerd en moeten er kosten gemaakt worden om het vastgoed te herstellen. Dit zal een negatieve invloed hebben op het rendement.

Hartelt heeft de duurzaamheidsrisicobeoordeling geïntegreerd in haar due diligence-proces. De objecten worden uitgebreid getoetst met behulp van de landelijke GPR-methodiek waarbij vijf thema’s aan bod komen: energie, milieu, gezondheid, gebruikerskwaliteit en toekomstwaarde.

 • Energie

  Wij beoordelen de energieprestaties van elke woning en krijgen inzicht in de energieprestaties mogelijkheden voor verbetering.

 • Omgeving

  Grondstoffen worden schaarser en duurder. De gebouwde omgeving verbruikt ruim 30% van de grondstoffen en veroorzaakt schadelijke emissies. Door bestaande gebouwen te renoveren of te slopen, worden schadelijke emissies beperkt uitputting van grondstoffen.

 • Gezondheid

  Mensen brengen een groot deel van de dag door in huis, op kantoor of op school. Maar de binnenruimte omgeving is vaak ongezond. Het doel van dit thema is het realiseren van gezond gebouwen. Denk aan het beperken van geluidsoverlast, voldoende frisse lucht, comfort, ventilatie en voldoende daglicht.

 • Kwaliteit van gebruik

  De samenleving vergrijst. Maar we willen langer thuis blijven wonen. Zorg en huisvesting moeten dus gecombineerd worden. Jongeren, gezinnen of gehandicapten hebben verschillende behoeften. En iedereen wil een veilige leefomgeving.

 • Toekomstige waarde

  Er zijn wijken waar mensen niet willen wonen en wijken die populair zijn. Als het milieu dierbaar is voor mensen, neemt de waarde van het onroerend goed toe. Met een goede score op dit thema kan een woning aangepast worden aan verandering gebruikerseisen of wet- en regelgeving zonder hoge kosten of veel materiaal afval. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met de verandering van functie en belevingswaarde van het milieu tijdens bouw of renovatie.

De minimale GPR-score voor opname in het Sub-Fonds is 7,5 voor nieuwbouwprojecten en voor bestaand vastgoed streven de Sub-Fondsen naar een minimum van 7,0. Door in het beleggingsproces rekening te houden met bovenstaande factoren, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er duurzaamheidsrisico’s gelopen worden. Indien een object niet voldoet aan de GPR-score, zal er als onderdeel van het investeringsvoorstel een gedetailleerd renovatieplan opnemen over hoe de gewenste GPR-score op korte termijn zal worden bereikt.

BELANGRIJKSTE ONGUSTIGE EFFECTEN

Naast duurzaamheidsrisico’s houdt Hartelt ook rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van haar investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Hartelt heeft daarom een Principal Adverse Impacts (PAI)-verklaring.

COMMITMENT AAN INCLUSIVITEIT

Hartelt zet zich in voor een inclusieve werkplek die diversiteit en gelijke kansen omarmt en bevordert. We waarderen, respecteren en benutten de unieke bijdragen van mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven om het begrip van de behoeften van onze klanten te vergroten en innovatieve oplossingen en producten te bieden aan een even diverse gemeenschap.

We zijn tegen alle vormen van discriminatie, of het nu gaat om leeftijd, handicap (fysiek of geestelijk), geslacht, seksuele geaardheid, ras, religie of overtuiging, geslachtsverandering, huwelijk of geregistreerd partnerschap, zwangerschap en moederschap of enig ander kenmerk.

Selectie voor werk, promotie, opleiding of enig ander voordeel zal plaatsvinden op basis van bekwaamheid en bekwaamheid. Alle medewerkers zullen worden geholpen en aangemoedigd om hun volledige potentieel te ontwikkelen en de talenten en middelen van het personeel zullen volledig worden benut om de efficiëntie van de organisatie te maximaliseren.

BELONINGSBELEID

Het beloningsbeleid is afgestemd op het risicoprofiel van Hartelt en is gericht op het aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Alle medewerkers ontvangen een vast salaris. Dit salaris is afgestemd op de vaardigheden en competenties van de medewerker. Hoewel het beloningsbeleid de mogelijkheid biedt om variabele beloningen uit te keren, wordt hier op dit moment geen gebruik van gemaakt. Indien in de toekomst wel variabele beloningen worden toegekend, zorgen de maatregelen in het beloningsbeleid ervoor dat er geen onnodige duurzaamheidsrisico’s genomen worden. De hoogte van een eventuele variabele beloning is namelijk zowel aan financiële als niet-financiële doelstellingen gebonden. Deze niet-financiële doelstellingen worden individueel vastgelegd en kunnen op onderstaande onderwerpen toezien.

Daarnaast kunnen medewerkers in controlefunctie geen variabele beloning ontvangen, die afhankelijk is van de resultaten van de beleggingsinstellingen die Hartelt beheert. Tenslotte zijn er aanvullende voorwaarde getroffen voor medewerkers die direct betrokken zijn bij het managen en beheren van fondsen. Door het beleid en de maatregelen die Hartelt heeft getroffen voor de variabele beloningen, wordt niet aangezet tot ongewenst gedrag, zoals het nemen van onverantwoorde (duurzaamheids)risico’s.

NIET-FINANCIËLE DOELSTELLINGEN

 • Bijdrage aan strategische doelstellingen
 • Bijdrage aan/implementatie van nieuwe processen
 • Het behalen van opleidingsdoelen
 • Het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen
 • Compliance met interne en externe regels
 • Klanttevredenheid
 • Collegialiteit binnen het team en met andere teams/afdelingen
 • Naleving van de core principles van Hartelt