Algemeen

De informatie op deze website bevat uitsluitend algemene informatie afkomstig van Hartelt Fund Management B.V. (hierna Hartelt). Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hartelt staat niet in voor de juistheid, volledigheid, of actualiteit van de op de website opgenomen informatie. Hartelt wijst iedere verantwoordelijkheid af (voor gevolgen) van activiteiten die worden verricht naar aanleiding van de inhoud van de website. De informatie op de website is niet bindend voor Hartelt.

Hartelt is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie. Gebruik van informatie en gegevens op deze website vindt geheel voor eigen risico plaats. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en is uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies.

De informatie op deze website kan van tijd tot tijd veranderen, derhalve dient men zich er van te vergewissen dat men beschikt over de meest actuele informatie en documentatie.

E-mail
De informatie die verstuurd wordt is vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Als u niet de bedoelde ontvanger bent van de informatie, wordt u verzocht ons daarover te informeren en de desbetreffende informatie te vernietigen. Onrechtmatig gebruik, openbaarmaking of duplicatie van de informatie is uitdrukkelijk niet toegestaan en kan resulteren tot aansprakelijkheid. De verstuurder van de informatie accepteert geen aansprakelijkheid voor onvolledige verzending van informatie noch voor enige vertraging in de ontvangst.

Informatie over de fondsen
Informatie over de fondsen van Hartelt is alleen beschikbaar voor professionele beleggers. Voor verdere informatie kunt u mailen naar info@hartelt-fm.com of contact op nemen via + 31 43 325 71 00.

Als u geen professionele belegger bent in de zin van artikel 1:1 van de wet op het financieel toezicht (Wft) bent is de informatie op deze website niet voor u bedoeld.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan fluctueren. De fondsen die op deze website worden aangeboden zijn (onder meer) closed end beleggingsinstellingen. Dit kan bepaalde risico’s met zich meebrengen. Hiervan dient een potentiële belegger zich bewust te zijn. De formele fondsdocumentatie kan u meer informatie verschaffen over de mogelijke risico’s.

Informatie over de beheerder van de fondsen
Hartelt Fund Management B.V. is een beheerder van beleggingsinstellingen en is bevoegd beleggingsinstellingen te beheren, zoals beschreven in artikel 2:65 Wft, en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB). Op basis van haar vergunning mag Hartelt haar fonds(en) aanbieden aan professionele beleggers binnen de Europese Economische Ruimte.

Geen aanbod
Deze website moet altijd worden gelezen in samenhang met het fonds specifieke informatie memorandum. De informatie op deze website is een momentopname en aan doorlopende verandering onderhevig. De website is uitsluitend gemaakt voor informatie doeleinden en kan niet worden beschouwd als een uitnodiging tot een aanbieding dan wel advies. Deze informatie betreft geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod van enige financiële instrumenten aan beleggers, in bijzonder niet aan enig US Person in de zin van Regulation S of the United States Securities Act of 1933 noch in de zin van the Investment Company Act of 1940 of the United States of in de zin van the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Nederlands recht
Op deze disclaimer en mogelijke claims die volgen uit of in verband met de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing.